Working Committee

 1. Hon. Ranil Wickremesinghe - LEADER

 2. Hon. Ruwan Wijewardena - DEPUTY LEADER

 3. Hon. Akila Viraj Kariyawasam - ASSISTANT LEADER

 4. Hon. Vajira Abeywardena - CHAIRMAN

 5. Hon. D.M.Swaminathan - SENIOR VICE CHAIRMAN

 6. Hon. Sagala Ratnayake - VICE CHAIRMAN

 7. Hon. Mrs. Sunethra Ranasinghe, MMC - VICE CHAIRPERSON

 8. Hon. Daya Gamage - VICE CHAIRMAN

 9. Palitha Range Bandara - GENERAL SECRETARY

 10. Hon. Nalaka Colonne - DEPUTY GENERAL SECRETARY

 11. Hon. Mrs. Anoma Gamage - ASSISTANT SECRETARY

 12. Mr. A.S.M. Misbah - GENERAL TREASURER

 13. Mr. Nissanka Nanayakkara, PC - LEGAL SECRETARY

 14. Hon. Sandith Samarasinghe - SECRETARY- INTERNATIONAL AFFAIRS Chairman - Local Government Committee

 15. Hon. Dr. Karunasena Kodithuwakku - Chairman - Policy & Research Committee

 16. Hon. Ananda Kularatne - Chairman - Finance Committee

 17. Mr. Prasanna Shamal Senerath - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 18. Hon John Amaratunga

 19. Hon Ravi Karunanayeke

 20. Hon Navin Dissanayaka

 21. Hon Thilak Marapane PC

 22. Hon Lakshman WijemanneY

 23. Hon K K Piyadasa

 24. Hon A D Premadasa Champika

 25. Hon Mrs. Vijayakala Mahendran

 26. Hon Arjuna Ranathunga

 27. Hon Palitha Thewarapperuma

 28. Hon Sirinal De Mel

 29. Mr Ronald Perera PC

 30. Mr Jeyraj Chandrasekera

 31. Mr Lasantha Goonewardena

 32. Mr. Mahinda Haradasa

 33. Mr. Chanaka De Silva

 34. Mr Daya Pelpola PC

 35. Mr Sunil De Silva

 36. Hon Ashu Marasinghe

 37. Mr. Asmi Thazim

 38. Mr. Kasthuri Anuradhanayake

 39. Mr. Chanaka Illapperuma

 40. Mrs. Shanthini Kongahage

 41. Hon R. Yogarajan

 42. Prof. H W Cyril

 43. Mr. Sunil Magammana

 44. Mr. Shafeek Rajabdeen

 45. Prof. Prishantha Gunawardena

 46. Hon Saman Ratnapriya

 47. Mr, Dinuk Colombage

 48. Mr Kishan Rohana Theodore

 49. Mr Kithsiri Manchanayake

 50. Mr. Kesara Senanayeka

 51. Mr. Priyan Wijeratne

 52. Mr Ashoka Dhanawansa de Silva

 53. Mr Upali Samaraweera

 54. Mr Dilum Jayasekera