අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ සම්බන්ධ වන්න
பிரதமரிடம் இருந்து
Hear from the Prime Minister

නවතම පුවත් | சமீபத்திய செய்திகள | THE LATEST NEWS

  • ලක්ෂ 2කට අධික පවුල් සංඛ්‍යාවකට තමන්ගේම නිවසක ජීවත්වීමේ හිමිකම තහවුරු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර දී ඇත | 200,000 குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை வழங்கி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவியது | Helped over 200,000 families secure a home

  • ඉන්ධන මිල ගණන් සියයට 22කින් පහත හෙළා ජනතාවට සහනයක් සලසා ඇත | எரிபொருள்களின் விலை 22% குறைக்கப்பட்டது | Reduced fuel prices by 22%

  • ගැබිණි මව්වරුන් වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත | கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தலா 20,000 ரூபாய் வழங்கியது | Provided Rs 20,000 to pregnant women

  • වාර්තා වන බරපතල අපරාධ ප්‍රමාණය 3න් 1ක් දක්වා අඩු කිරීමට සමත්ව ඇත | கடுமையான குற்றங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைக்கபட்டது | Cut serious crime by a third

  • රාජ්‍ය සේවක වැටුප් රුපියල් 10,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර ඇත | பொது ஊழியர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு 10,000 ரூபாய் ஆக அதிகாரிக்கபட்டது | Increased public sector salaries by Rs. 10,000

  • නව රැකියා අවස්ථාවන් ලක්ෂ 4ක් මේ වනවිට උත්පාදනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත | 400,000 மேற்பட்ட தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கியது | Created more than 400,000 jobs

රනිල් වික්‍රමසිංහයන් කරමින් පවතින මෙහෙවර

ரணில் விக்கிரமசிங்க வழங்கினார்

Ranil Wickremesinghe Delivering

අපගේ කණ්ඩායම | எங்கள் அணி | Our Team

Ranil-Wickremesinghe

Ranil Wickremesinghe

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය
නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

இலங்கை பிரதம மந்திரி
ஐ.தே.க தலைவர்

Prime Minister of Sri Lanka
Leader of the UNP

DSC7599-Eran-2

Eran Wickramaratne

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
භාණ්ඩාගාරික – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
ஐ.தே.க

State Minister for Finance
Treasurer of the UNP

xFomGmzI

Sajith Premadasa

නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා
නියෝජ්‍ය නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்
ஐ.தே.க. பிரதி தலைவர்

Minister of Housing
Deputy Leader of the UNP

18767632_10155441905919060_5267197807958591417_n

Akila Viraj Kariyawasam

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා
නියෝජ්‍ය මහලේකම් – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

அகில விராஜ் காரியவசம்
கல்வி அமைச்சர்

Minister of Education
Deputy General Secretary of the UNP

HE_Mr._Kabir_Hashim

Kabir Hashim

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
මහලේකම් – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

அரச தொழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
ஐ.தே.க. பொதுச் செயலாளர்

Minister of Public Enterprises Development
General Secretary of the UNP

mangala-samaraweera

Mangala Samaraweera

මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා

நிதி மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்

Minister of Finance and Mass Media

Minister_dev

Malik Samarawickrama

සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා
සභාපති – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

அபிவிருத்தி உபாய முறைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சர்
ஐ.தே.க. தவிசாளர்

Minister of Development Strategies and International Trade
Chairman of the UNP

Ravi-Karunanayake

Ravi Karunanayake

උප නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

ஐ.தே.க. யின் உதவித் தலைவர்

Assistant Leader of the UNP

අපව අමතන්න | எங்களை தொடர்பு கொள்ள | CONTACT US

400 Kotte Road

SRI JAYAWARDENEPURA KOTTE

SRI LANKA

Connect on Facebook