අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ සම්බන්ධ වන්න
பிரதமரிடம் இருந்து
Hear from the Prime Minister

නවතම පුවත් | சமீபத்திய செய்திகள | THE LATEST NEWS

  • ලක්ෂ 2කට අධික පවුල් සංඛ්‍යාවකට තමන්ගේම නිවසක ජීවත්වීමේ හිමිකම තහවුරු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර දී ඇත | 200,000 குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை வழங்கி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவியது | Helped over 200,000 families secure a home

  • ඉන්ධන මිල ගණන් සියයට 22කින් පහත හෙළා ජනතාවට සහනයක් සලසා ඇත | எரிபொருள்களின் விலை 22% குறைக்கப்பட்டது | Reduced fuel prices by 22%

  • ගැබිණි මව්වරුන් වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත | கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தலா 20,000 ரூபாய் வழங்கியது | Provided Rs 20,000 to pregnant women

  • වාර්තා වන බරපතල අපරාධ ප්‍රමාණය 3න් 1ක් දක්වා අඩු කිරීමට සමත්ව ඇත | கடுமையான குற்றங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைக்கபட்டது | Cut serious crime by a third

  • රාජ්‍ය සේවක වැටුප් රුපියල් 10,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර ඇත | பொது ஊழியர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு 10,000 ரூபாய் ஆக அதிகாரிக்கபட்டது | Increased public sector salaries by Rs. 10,000

  • නව රැකියා අවස්ථාවන් ලක්ෂ 4ක් මේ වනවිට උත්පාදනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත | 400,000 மேற்பட்ட தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கியது | Created more than 400,000 jobs

අපගේ කණ්ඩායම | எங்கள் அணி | Our Team

Ranil-Wickremesinghe

Ranil Wickremesinghe

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය
නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

இலங்கை பிரதம மந்திரி
ஐ.தே.க தலைவர்

Prime Minister of Sri Lanka
Leader of the UNP

HE_Mr._Kabir_Hashim

Kabir Hashim

සභාපති – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

ஐ.தே.க. தவிசாளர்

Chairman of the UNP

 

xFomGmzI

Sajith Premadasa

නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා
නියෝජ්‍ය නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்
ஐ.தே.க. பிரதி தலைவர்

Minister of Housing
Deputy Leader of the UNP

Navin Dissanyake

Navin Dissanayake

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක

National Organiser of the UNP

Ravi-Karunanayake

Ravi Karunanayake

උප නායක – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

ஐ.தே.க. யின் உதவித் தலைவர்

Assistant Leader of the UNP

18767632_10155441905919060_5267197807958591417_n

Akila Viraj Kariyawasam

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා
මහලේකම් – එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

அகில விராஜ் காரியவசம்
ஐ.தே.க. பொதுச் செயலாளர்

Minister of Education
General Secretary of the UNP

mangala-samaraweera

Mangala Samaraweera

මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා

நிதி மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்

Minister of Finance and Mass Media

අපව අමතන්න | எங்களை தொடர்பு கொள்ள | CONTACT US

400 Kotte Road

SRI JAYAWARDENEPURA KOTTE

SRI LANKA

Connect on Facebook